Ukubhala okukhethwa kukho okukhethwa kukho - Kukho okukhethwa

Okujulile - deeper · okukhathazayo - worrying · okukhethwa kukho - options. Kwakhona, uguqulo- lwimi lungenelela kuba kukho amagama.
Izincazelo zisekelwe ku- English. Ngezomlando babengabaza ukuthi amaHeberu ayesekwazi yini ukubhala.

Okukhethwa ngabafundi beehonours malunga nokusebenzisa imibhalo. Uhlelo lokusebenza lwesichazamazwi se- free offline lwesiNgisi luchaza incazelo yamagama esiNgisi!

N as w NKwaze Kwakuningi Okukhethwa Kukho Litholakala Kanjani. Bakufundisiweyo; oku kokuba bakwazi ukubhala iimviwo badlulele kwinqanaba elilandelayo.

Konke kwavela ngaYe; ngaphandle kwaKhe akuvelanga lutho kukho konke. Emibuzweni okukhethwa kuyona izimpendulo ( multiple choice) kumele kwamukelwe.


Ukubhala okukhethwa kukho okukhethwa kukho. Ukubambisana - collaboration · ukubekezela - patience · ukubhala - print.

Opposition - ukuphikiswa · option - inketho · options - okukhethwa kukho · or -. Ukuba munye- Ukubambisana kukho konke/ ukuzwana/ ukusebenzisana/.

Principle - isimiso · principles - izimiso · print - ukubhala · prior - ngaphambi.

UKUBHALA-OKUKHETHWA-KUKHO-OKUKHETHWA-KUKHO