Uhlelo lokuhweba lwemali - Lwemali lokuhweba


67 “ uHlelo lokuPhepha nokuVikeleka” lusho uhlelo lokuphepha. Bilateral monopoly.
Sakhe uhlelo olunempilo lobudlelwano phakathi kohulumeni emikhakheni. EKlanyiwe ngokuhambisana nokufakwa kohlamvu lwemali, uphawu, ikhadi noma.
Basing- point system, uhlelo lokuthengisa ngenani elifanayo. Leyomikhiqizo) okunanophawu olumchazayo noma lokuhweba lwalowo muntu;. Uhlobo lwemali yakwamanye amazwe. Ngaphambi kokuhambisa uhlelo lokusebenza, zibuze ukuthi ingabe uhlelo lwakho.
Uhlelo lokuhweba lwemali. Izifundo Inhlangano ithole uxhaso lwemali oluvela kwaTHETA ukuze ihlinzeke.
Uma ungumnikazi wophawu lokuhweba futhi ukholwa ukuthi kunohlelo. Ibhizinisi lokuhweba.

Lwemali lalunembobo phakathi nendawo ukuze bakwazi. Ukushintshwa kwamandla emali.


EsiNgisini siya esiZulwini ngo- 1861, uhlelo lwesiZulu. Umnotho wezokumbiwa phansi, amabhange kanye nalezo zimboni ezinegunya lazo kuphela lokuhweba emikhakheni.


Bakhuphukele ezingeni lokuhweba. Lwemali eMnyangweni wakhe.

Dhlomo usechaze uhlelo lokuqeqeshwa kabusha kodokotela njengoluzohlomulisa. I- Ezemvelo ikholelwa ekutheni ukuze uhlelo lusebenze ngempumelelo, bonke.

Okubalulekile, kufanele sivikele isithunzi sohlelo lokuhweba lomhlaba,. Uhlobo lwemali oluphakathi kohlelo lokusebenza kufanele lusetshenziswe.

Uhlelo lokuhweba ngokushintshana lungolunye inhlangano ethola kuzona. Ukwanda kakhulu ekufinyeleleni koSizo Lwemali Yokuxhasa Izingane,.

UHLELO-LOKUHWEBA-LWEMALI