Izinketho zamasheya ezizuzwa imali noma imali ejwayelekile - Ejwayelekile izinketho

Izimakethe Zezimali is a radio feature that seeks to deliver financial market news in isiZulu. Kuthiwa lokhu kwenziwa ngoba abantu bayiqinisile imizi yabo.

27 Ngakho wawumelwe ukubeka imali yami kwabebhange, mina- ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo. Ungayikhiphi yonke imali yakho ye mpesheni noma ama provident funds uma ushintsha umsebenzi.

Accessibility Help. 29 Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, avame; kepha ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho.

Duhamagare tukugabanyirize make. Ina Cronjé, MEC for Finance in KZN, and custodian of the KZN Financial Literacy Association This series of articles on Financial Literacy is sponsored by the Provincial Treasury,. ISadtu ithe iyazi umnyango uzobamba imali kodwa imashi iyaqhubeka ngoba kukaningi behambisa izikhalo kodwa kungenzeki lutho. Izindleko ezifana nesikweletu semoto, umuzi, uphethiloli nama- credit- card, ngezingagwemeka.

Uzosishiya noma yinini ungadlalisi imali yakho ngoba awukho umuthi ongantshintsha leso simo. Ngakho kubalulekile ukuthi imali oyitholayo ilingane nenzuzo yempesheni.

Izinkolelo Noma Izindlela Zokuphila Ezilindelekile Emphakathini. By Ulwazi Programme on in Culture.

This series of articles on Financial Literacy is sponsored by the Provincial Treasury,. Intebe nshyashya zamake, okazi dubai turayigurisha make cyane 800 milles, nisalon na salle a mange, tukakongeza agatere vision ka supra 17 pousse.
( noma imali yokukhokha uma ngabe uthenge umuzi) oswidi umshwalense. Sihlaziya amaphupho sithaka lemithi, leziwasho nge ndlela.

Imithi Amaphupho lezi washo zakithi ENjelele. Bazobanjelwa imali othisha abazomasha kusasa.


Thatha enye yaleyo mali uyifake kwi pension fund yakho entsha. Uma umuntu efika emzini womuntu akufanele ame nje egcekeni.
Izimakethe Zezimali. Uthe endabeni yokwehliswa kwamakhilomitha kunenkinga yesabelo esehliswayo njalo noma beya kumgcinimafa bayachithwa ukuze bathole imali ethe xaxa.

Izinketho zamasheya ezizuzwa imali noma imali ejwayelekile. Ngokwesintu kufanele afike akhuleke ebingelela bese esondela ngasendlini afike kube sengathi uhlala kwasakuqojama.

28 “ ‘ Ngakho mamukeni italenta, nilinike onamatalenta ayishumi. Kunezindleko oba nazo uma uya empeshenini noma uma wesula emsebenzini.


Sections of this page.
IZINKETHO-ZAMASHEYA-EZIZUZWA-IMALI-NOMA-IMALI-EJWAYELEKILE