Uhlelo lokubuyisela ifenisha yokuhweba ngasese - Ngasese uhlelo

Raised by my mother who isn’ t married. Uhlelo lokubuyisela ifenisha yokuhweba ngasese.
Umphumela wokuFunda 4: Uhlelo nokusetshenziswa kolimi 44 OKUQUKETHWE KANYE NEZIMO EZIBONAKALISA UKUZUZWA KWAMAZINGA OKUHLOLA 52 Ukusetshenziswa kwamathekisthi ekufundiseni kolimi 52 Ukuqonda ukuthi amathekisthi akhiwe kanjani 53 IziLimi – IsiZulu uLimi LwaseKhaya vi. IsiTatimende soHlelo lweziFundo. My name is Nomonde Vakalisa. Izinto ezinje ozidinga kumuntu ophethe uhlelo, udinga nokuthi ayiqonde nempilo yasemgwaqweni, omunye ubezolibala ukubakhuza baze bagcine behhahhameza yena, bethi akaphume esiteji.

LukaZwelonke ( uTAHFUZWE) ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO. IsiTatimende seNqubomgomo.

NgoLwesithathu ebusuku eSibaya Casino e kwethulwe uhlelo olubizwa ngeNdoni olusungulwe nguDkt Nomcebo Mthembu, ongomunye wabaphambili ekuqiniseni ubumbano esizweni sabaThembu baKwaZulu- Natal nabase- Eastern Cape. ” Uphawula nangokuntuleka kwesiyalo futhi uthi “ kubonakala esimweni sokuthambekela ekucekeleni phansi izinto, ” enezela: “ Kungcoliswa amatafula nezindonga, futhi ifenisha icekelwa phansi.

I’ m from a very big family of 4 siblings. KUQOPHEKE umlando ngesenzo sikaHulumeni oholwa uKhongolose KwaZulu- Natal othathe isinqumo sokuhlonipha umholi we- Inkatha Freedom Party nonguNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ngokuthi uzinikele ekutheni ufake isandla ekuthuthukisweni kwesikhungo esigcine umlando wakhe esisoLundi.

Ngifikelwa emqondweni. IsiGaba esiPhakathi neNdawo AmaBanga 4- 6.

ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA yoHlelo lweziFundo nokuHlola. I was born and bred in Mount Ayliff, from the village called Msukeni.

Ngale ndlela uHlelo lweziFundo lukhulisa ulwazi lwezimo abaphila kuzona,. I’ m a rural girl through and through.

Uyabhala: “ Sazi kahle kamhlophe ukuthi ukushushumbiswa kwezidakamizwa kukhona; ukuthi nje azivamile ukubanjwa. Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities.

Lingichazile ikhono likaSiya, ngithemba nokuthi abahleli bemicimbi balibonile ikhono lakhe futhi bazomsebenzisa.

UHLELO-LOKUBUYISELA-IFENISHA-YOKUHWEBA-NGASESE