Isulelo lokufaka inzuzo eliqinisekisiwe - Inzuzo isulelo

UPlato wayeyithanda kakhulu indaba yokuphila kwangemva kokufa. LukaZwelonke ( uTAHFUZWE) ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO.

Sizokwenza enhle inzuzo ngalo mqhudelwano kwazise ucwaningo lukhomba ukuthi sizongenisa imali elinganiselwa ku- R20 billion ezosiza abantu baseNingizimu Afrika. LOKUFUNDA NOKUHLOLA AMABANGA 4- 6.
Ulimi lokuqala lokwengeza. Incwadi ethi Body and Soul in Ancient Philosophy ithi, “ ukungafi komphefumulo kungesinye sezihloko ayezithanda kakhulu uPlato.

IsiTatimende seNqubomgomo. Nangona ilusuku lokugqibela lokufaka izicelo zemvume zabemi baseLesotho ( Lesotho Special Permit) abakweli namhlanje, isebe lemicimbi yezekhaya kuzwelonke lithi lizakuqhubekeka kude kube ngumhla wokuggibela kwinyanga yeNkanga yalo nyaka, lunceda uluntu.

Ezedlulisa imiyalezo. IsiGaba esiPhakathi neNdawo AmaBanga 4- 6.

Isulelo lokufaka inzuzo eliqinisekisiwe. ULIMI LWASEKHAYA yoHlelo lweziFundo nokuHlola.

IsiTatimende soHlelo lweziFundo. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA.

1 isizulu ulimi lokuqala lokwengeza: ibangaisizulu first additional language: gradeukuhlolwa kwasezikoleni) ( assessment school based). ” Wayekholelwa ngokuqinile ukuthi “ umphefumulo uyaqhubeka uphila ngemva kokufa komzimba, ukuze uthole umvuzo ofanele noma ujeziswe” ekuphileni kwangemva kokufa, kuye ngokuthi umuntu.

Okuqanjiwe okuyizindaba neziqephu. Akuvumelekile ukukopisha leli phepha Pheqa ikhasi AMAMAKI: 100 Le memorandamu inamakhasi ayisi- 9. Le mali sizoyenza ngamahhotela, izindawo zokudla, ukudayiswa kwezingubo, ukuqashwa kwezimoto, izindiza nokunye. Umhlahlandlela wokufundisa nokubhala.
UMchunu we- DA ukhale nangesikhwama saseNdlunkulu iRoyal Household Trust esisungulelwe ukubhekana nezindleko zaseNdlunkulu akhale ngokuthi uhlelo lokuthi sisebenze. Ulimi lwasekhaya.

UNksz Tambo ukusho lokhu elandela umholi we- DA, uMnuz Senzo Mchunu, naye obekhala ngokuthi kufanele amapulazi eSilo kube yiwo asetshenziswa ukwenza inzuzo ukuze iNdlunkulu izenzele imali engenayo. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA ( HL) IPHEPHA LESITHATHU ( P3).
ISULELO-LOKUFAKA-INZUZO-ELIQINISEKISIWE