Izinkampani zokutshalwa kwezimali phambili usa - Zokutshalwa phambili


Imiqondo yobudlelandwonye IZWI LABASEBENZI Oct - Dec www. IKhabhinethi lisiphawulile isigameko esiphathelene nomkhakha wezinkanyezi esenzeke ngempelasonto edlule lapho izazi zezinkanyezi ezenza ucwaningo lokuthungatha izinkanyezi ezintsha emkhathini, olubizwa nge- Catalina Sky Survey e- Arizona, kwelase- USA, zibone unozungezilanga oyidwala omncane ( i- asteriod) obungakaze ubonakale ngaphambilini ( obizwa nge- LA) eduze komzila weNyanga, owele phansi emhlabeni emva kwamahora ambadlwana nje bewubonile.
I- North Triangle ye- Central America. Za 4 Yini i- nationalisation? Summary: It is not too late for South Africa to take back some of its sovereignty Patrick Bond, Eye on Civil Society column ( The Mercury) 8 June. Ukuphathwa ngabazimele komnotho omkhulu – okuyizimayini, amafamu.

Esinye sezibonelo nje, yizwe lakhona lapha, elingumakhelwane iZambia. Socialistsouthafrica.

UMnyango Wezezimali Wase- US namuhla wamemezela ukuhoxiswa kwePanamanian Balboa Bank nezinye izinkampani ezihambisana nayo ohlwini lwazinhlangano ezivunyelwe iHhovisi Lokulawula I- Asset Abezizwe ( OFAC). Lokhu kugcine sekuba nokuzisola kwabaphethe ukuthi akusona isibusiso ebesilindelekile ukuza kwezinye izinkampani zaseChina eZambia.

Izinkampani zokutshalwa kwezimali phambili usa. Ngaleyo ndlela, i- UIP1000hdT entsha inikeza amandla afanayo e- ultrasound njengowandulela u- UIP1000hd, kodwa ihamba phambili ngobubanzi obuningi bezinye izici ezengeziwe, okwenza inqubo ye- ultrasound ibe yindlela engcono kakhulu yomsebenzisi.

UMthetho Wokuqhubekisela Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi we- ( uMthetho wesi- 2 we- ) waqala ukusebenza mhla zi- 9 Mashi, wenza ukuba kusebenze ilungelo lomthethosisekelo lokufinyeleleka kunoma iluphi ulwazi olugcinwe umgwamanda kahulumeni noma wangasese oludingekayo ukuze kusetshenziswe noma kuvikelweke nanoma imaphi amalungelo. I- Corporation Yezokutshalwa Kwezimali Ezizimele Kwangaphandle ( OPIC) yase- United States.
Umsebenzi wakhe uhlanganisa izinguquko zokulawula, nokwehlisa imithwalo yokuphatha, isakhiwo of izinhlangano zebhizinisi, ezenziwa, zigqila, Banking, ukutshalwa kwezimali angaphandle kanye nezinye izindawo jikelele ezinkampani. I- Accounting Standards Board ( iBhodi) iyadingeka ngokuya Ngomthetho Wezokuphatha Izimali Zomphakathi, Umthetho ongunombolo 1 wango- 1999, njengokuchibiyelwa ( i- PFMA), ukuze kunqunywe ngokujwayelekile umkhuba wokubalwa kwezimali owaziwa.
Kuleli lizwe sekuke kwabonakala izinkampani zamaChina zizitapela eminxeni yeminotho ehlukahlukene, ikakhulu kwezezimayini. Uye ngaphambilini waba ngumngane in Kaplan & LaseStratton, lapho ayesebenza kusukela 1988.

IZINKAMPANI-ZOKUTSHALWA-KWEZIMALI-PHAMBILI-USA