Njengoba utshala imali ngaphambili - Imali ngaphambili

Umnotho wenhlalakahle ufaka ubudlelwane obuhle nobuthelayo obubaluleke njengemali. " Kuncenga uFikile azizwe esemdabukela naye uMthulisi.

UJesu Wazuza Ukwethenjwa Yibo I minyaka eminingi, ibandla lama- Seventh- day Adventist linikeze ngokudla kwasekuseni esikoleni sezinga eliphansi. Mhlawumbe umfundisi mbumbulu utshala ukungabaza, ephikisa.

Lapho, amadoda aqoqa intela yasethempelini asondela kuPetru. Ngeke mina ngikuphe imali ekubeni indoda yakho ingafuni nokukubona.

Amacebo okutshala nokukhulisa imali ngo- Izindaba / 27 December, 1: 23pm / dzanibe UKWAKHA umnotho kufanele kube seqhulwin ezinhlelweni zakho zika-. Njengoba sekutholakale umdlavuza esibelethweni sami kuyacaca ukuthi sengizofa.

Ngicela ungangilahli Jobe. Akukho lapho singasabhekanga khona umndeni, amaphoyisa kanye nomphakathi bakhombise ukusiseka okukhulu, njengoba ngoLwesibili bekhombise ukubambisana nathi njengoba kade kuhlelwe ukuthi kuphunywe umkhankaso wokomfuna uNaledi, ” kubeka uZondo.
Futhi iyindawo uPetru nabanye abafundi abaningana abahlala kuyo. Nakuba kungekho phakathi kwabo ophikayo ukuthi uyobulawa, njengoba kwenza uPetru ngaphambili, bayesaba ukuqhubeka bembuza ngakho.
Listen to Imali Yabelungu from Bhekumuzi Luthuli' s Imali Yabelungu for free, and see the artwork, lyrics and similar artists. Ngicela ungiphe imali okungenani Mthu ngizozixolisela kuMnguni nasezinganeni zakhe.

Letu futhi wakhumbuza ibandla ukuthi ngisho nangokweZwi uNkulunkulu akasifuni isikweletu kubantwana bakhe. Nakuba isizwe sasingakholwa, sasisanda.
Ukulibamba Ngokuqinile Igama LikaJesu. Ekugcineni bafika eKapernawume, efana nekhaya likaJesu phakathi nenkonzo yakhe. Siveza ibandla liqhugela ngomlenze owodwa wobuphristi njengoba owesibili wobukhosi usesandleni sesitha. Uma utshala imali ebhange, izinga layo liyakhula.
Futhi, ngaphezu kwalokho, baqalekisa uKristu. Ibandla liwukhangezile, licindezelwe wuhlelo lukaLabani ayecindezele ngalo uJakobe.

Labo abakuphika ukuba ngamaKristu bakhululwa, lapho, njengoba uPliny asho, “ beye baphinda ngemva kwami ukunxusa ezithixweni, banikela ngempepho newayini emfanekisweni wakho [ kaTrajan]. Njengoba utshala imali ngaphambili.

Kungenzeka usole ukuthi khona azokwenziwa kona lapha ekhaya njengoba nemali kade ingasekho kanti imali ngangizoyikhokha. " Leyonto oyicela kimi ayilula Fikile.
NJENGOBA-UTSHALA-IMALI-NGAPHAMBILI