Ekamelweni lokuxoxa langaphambili kakhulu - Lokuxoxa ekamelweni


( Mathewu 24: 20, 21; Hebheru 12: 4 ) Kwakuzodingeka akhuthazele futhi abe nokholo ukwedlula noma yinini ngaphambili, ukuze alalele amazwi kaJesu okuba abaleke, futhi ukuphila kwawo kwakuyoncika kulokho. " = " Iphutha: Igama lomsebenzisi elicacisiwe limfushane kakhulu. Ngethamsanqa, kukho ezinye iindlela esinganceda. Kwakuyoba nzima kakhulu ukuba sasisahlala emqashweni.

" = " Iphutha: Isikhona vele i- akhawunti esethelwe ikheli le- imeyili elicacisiwe. Ayesezobhekana novivinyo olukhulu kakhulu lokholo lwawo.
Aphume ku bhavu athi angimlandele sye ekamelweni. " love it" ephundula ngokushesha.
Kwaba nzima kakhulu nami sengithole umntwana ngoba kwanda izindleko. ‘ Ungesabi, Sanele, umsindo wokuhona kukababa.

Lokuxoxa nje kukodwa nakho kwenza omunye umsebenzi, uTracy alizwe lisondela igagasi lenjabulo azincenge ecela isithandwa sakhe siqinise lapho sikhona singasayeki. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa iva enyameni, ingelosi kaSathane, ukuba ingimukule, ukuze ngingaziphakamisi kakhulu.
Kwaba nzima ukukhulisa umntwana ngoba noyise ubengumuntu ophila ngokubamba amatoho, kodwa uma ethole itoho uyasinakekela sinomntwana. Ngena ngaleyo akhawunti noma cacisa elinye ikheli le- imeyili.

Ngihlale kabi ngiveze amathanga ami abovu nesbumbu esisulekile esiyellow ngisibhekise ngakyena ai lutho akanginakile uqhubeka nama game. Ngayo- ke nganxusa iNkosi kathathu ukuba isuke kimi.

Langaphambili kuye. " = " Iphutha: Igama lomsebenzisi lide kakhulu.
Ukuthola ulwazi olunabile, vakashela e: www. Singaxakeka kakhulu, okanye sihlala kude kakhulu netempile ukuze siye rhoqo. Ekamelweni lokuxoxa langaphambili kakhulu. Ngonyaka ka nami ngiye ngakhulelwa.

Yami yethabe kakhulu, futhi sengiqalile ukumthengela izincwadi. Babenogqozi lokuxoxa kanye nokufunda izindaba.

Lubalulekile kwilizwe lemimoya langaphambili kwaye salungela ukufumana isipho semizimba yenyama, ukhe- tho olukhulu lobomi banaphakade luselolwethu ukuba. Khetha igama elide kunalokhu.

Org Funda indaba yokuqala, Ubani osaba ubumnyama? Ngipetule amathanga kakhulu ngilale ngomhlana ngigovozele ngakyena
Esho efenda kakhulu. Bhekela amaphutha esipelingi ekhelini.

EKAMELWENI-LOKUXOXA-LANGAPHAMBILI-KAKHULU